AKCIE PRE FIRMY PRO �KOLY KARI�RA OTZKY GA CLUB KONTAKT hledat
KARIRA
NBOR BRIGDNIKOV A ZAMESTNANCOV
 
Spolonos Golden Apple Cinema s.r.o. prijma brigdnikov a zamestnancov nepravidelne na zklade svojich internch potrieb.
Ponkame hodinov mzdu 3,50 € ( brutto) + motivan finann ohodnotenie.
V prpade, e mte zujem by v naej databze uchdzaov o zamestnanie,
zalite nm prosm V TRUKTROVAN IVOTOPIS S FOTOGRAFIOU a motivanm listom na email: personal@gacinema.sk.
 
Pokia budete spa podmienky prijatia (vek od 18 rokov, asov dostupnos a alie), budete v prpade potreby novch zamestnancov pozvan
na pohovor a nsledne na skobn pracovn de. Majte vak na pamti, e ide najm o prcu cez vkend, popoludn a v nonch hodinch.
 
Odoslanm svojho ivotopisu udeujete shlas so spracovanm Vaich osobnch dajov poda zk. . 122/2013 Z. z. o ochrane osobnch dajov spolonosti Golden Apple Cinema s.r.o., Kamenn pole 4449/3, Liptovsk Mikul 031 01. Poskytnutie dajov je dobrovon a bez dsledkov s tm,
e daje uveden v iadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom ivotopise, motivanom liste ako aj pripojench fotokpich prloh bud pouit pre ely spracovania osobnch dajov v evidencii uchdzaov o zamestnanie na dobu uren zkonom. Prva osoby, o ktorej sa spracvaj osobn daje, s upraven v § 28 a nsl. zkona . 122/2013 Z. z.